This hearty White-on-White Idaho Potato Cauliflower Soup packs a healthy dose of potassium. (NAPS)